Skip to content

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR) die gevormd wordt door ouders en leraren. De MR van De Prinses Julianaschool bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR van de Prinses Julianaschool zet zich in voor het goed functioneren van de school. Hierover spreken wij met de directie (bevoegd gezag) en met de verschillende achterbannen (ouders en personeel). De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen, nieuwbouw of verbouwing van de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Per onderwerp kan het recht van ouders anders zijn dan het recht van leerkrachten. Alle rechten en plichten van de MR staan omschreven in de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’. De MR komt vier of vijf keer per jaar bijeen en doet daarvan verslag in de vrijdagbrief en brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden.

Back To Top